Solicitare date

Pentru a solicita seturi de date ce nu sunt regăsite în Portal puteți completa formularul de Solicitări Date disponibil aici:

https://data.gov.ro/datarequest 

 

Conform prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituții publice, modificată și completată de Legea nr. 299/ 2015, art.6, (1) Solicitările pentru reutilizarea documentelor sunt făcute în scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică. Solicitările trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită instituţiei publice identificarea documentelor;

c) datele de identificare şi autentificare ale solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului;

d) scopul în care va fi folosită informaţia cerută.

(2) Soluţionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către instituţia publică, prin compartimentul pentru relaţii cu publicul desemnat în acest sens.

 (3) În cazul cererilor cu un grad ridicat de complexitate, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi extins cu încă 20 de zile lucrătoare. În această situaţie, solicitantul va fi înştiinţat de necesitatea prelungirii termenului de soluţionare, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(4) În vederea reutilizării, informaţiile pot fi puse la dispoziţia solicitantului integral sau parţial; în cazul prezentării lor parţiale se va face şi o motivare asupra acestei decizii.

(5) În cazul în care solicitarea este respinsă, instituţiile publice vor informa, în scris, solicitantul despre aceasta şi îi vor prezenta motivele refuzului.

(6) Orice respingere de cerere, totală sau parţială, trebuie însoţită şi de o referinţă despre modalitatea de contestare a acesteia, în cazul în care solicitantul doreşte să conteste decizia primită.

(7) Dacă refuzul este motivat în baza prevederilor art. 3 lit. b), se vor comunica solicitantului referinţele privitoare la terţele persoane fizice sau juridice care deţin drepturi de proprietate intelectuală asupra informaţiei, în cazul în care aceste referinţe sunt cunoscute sau, dacă aceste referinţe nu sunt cunoscute, persoana fizică ori juridică autorizată de unde instituţia publică a procurat materialul. Dacă solicitantul face dovada acceptului de utilizare a documentului din partea tuturor terţelor persoane implicate, atunci cererea lui va fi reanalizată şi rezolvată, ca şi cum ar fi fost un document care nu face obiectul art. 3 lit. b).

(8) Decizia prin care se soluţionează solicitările de reutilizare a documentelor poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Atât plângerea împotriva deciziei, cât şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

(9) Dispoziţiile alin. (1)-(8) nu se aplică instituţiilor publice prevăzute la art. 3 lit. d)-f).

(10) Solicitanţii pot preciza în solicitare suportul şi formatul în care doresc documentele

(11) Solicitarea se poate referi şi strict la dreptul de reutilizare a unor informaţii aflate deja în posesia solicitantului sau disponibile în spaţiul public, caz în care solicitantul poate preciza că nu doreşte să primească şi o copie a documentelor în cauză.

Articolul 7

(1) În măsura în care instituţiile publice aprobă reutilizarea documentelor pe care le deţin, acestea sunt puse la dispoziţia solicitantului, în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă şi, dacă este posibil şi adecvat, în formate deschise şi prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor, care reprezintă informaţii despre datele cuprinse în document. Atât formatele, cât şi metadatele ar trebui, în măsura posibilului, să respecte standardele formale deschise.