Reutilizare

Cadrul legal la nivel european

Directiva privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public oferă un cadru juridic comun pentru o piață europeană a datelor deținute de guvern (informații din sectorul public).Acesta se articulează în jurul a doi piloni principali ai pieței interne: transparență și concurență loială.

Directiva privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, cunoscută și sub denumirea de „Directiva privind datele deschise” (Directiva (UE) 2019/1024) a intrat în vigoare la 16 iulie 2019. Aceasta înlocuiește Directiva privind informațiile din sectorul public, cunoscută și sub denumirea de „Directiva PSI” (Directiva 2003/98/CE), care datează din 2003 și a fost modificată ulterior prin Directiva 2013/37/UE.

Atunci când a fost adoptată în iunie 2019, directiva a fost redenumită Directiva privind informațiile deschise și informațiile din sectorul public și va lua măsuri pentru ca sectorul public și datele cu finanțare publică să devină reutilizabile.

Directiva PSI se concentrează pe aspectele economice ale reutilizării informațiilor, mai degrabă decât pe accesul la informații al cetățenilor. Consiliul încurajează statele membre să pună la dispoziție cât mai multe informații cu putință pentru reutilizare. Acesta abordează materialele deținute de organismele din sectorul public din statele membre, la nivel național, regional și local, cum ar fi ministerele, agențiile de stat și municipalitățile, precum și organizațiile finanțate în principal de către sau sub controlul autorităților publice (de exemplu, institutele meteorologice).

De la revizuirea sa din 2013, conținutul deținut de muzee, biblioteci și arhive intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al directivei.

 

Rezumatul Directivei privind datele deschise

Odată transpuse pe deplin la nivel național, noile norme vor:

 • Încuraja publicarea datelor dinamice și adoptarea interfețelor de programare a aplicațiilor (API);
 • limita excepțiile care permit în prezent organismelor publice să perceapă taxe mai mari decât costurile marginale de diseminare pentru reutilizarea datelor lor ;
 • Extinderea domeniului de aplicare al directivei la:
  • datele deținute de întreprinderile publice, în cadrul unui set specific de norme. În principiu, directiva se va aplica doar datelor pe care întreprinderile le pun la dispoziție pentru reutilizare. Taxele pentru reutilizarea acestor date pot fi superioare costurilor marginale de diseminare;
  • datele de cercetare care rezultă din finanțarea publică — statelor membre li se va solicita să elaboreze politici pentru accesul liber la datele de cercetare finanțate din fonduri publice. Noile norme vor facilita, de asemenea, posibilitatea reutilizării datelor din domeniul cercetării care sunt deja incluse în registre deschise.
 • Consolidarea cerințelor de transparență pentru acordurile dintre sectorul public și cel privat care implică informații din sectorul public, evitând acordurile exclusive.

În plus, Directiva privind datele deschise necesită adoptarea de către Comisie (printr-un act de punere în aplicare) a unei liste de seturi de date cu valoare ridicată care să fie furnizate gratuit. Aceste seturi de date, care urmează să fie identificate în cadrul unui interval tematic descris în anexa la directivă, au un potențial comercial ridicat și pot accelera apariția produselor de informare cu valoare adăugată la nivelul UE.Acestea vor servi, de asemenea, drept surse de date esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Transpunerea în dreptul intern

Statele membre trebuie să transpună Directiva (UE) 2019/1024 până la 16 iulie 2021.

 

Lista seturilor de date cu valoare ridicată

Directiva introduce conceptul de seturi de date cu valoare ridicată, definite ca documente a căror reutilizare este asociată cu beneficii importante pentru societate și economie. Acestea fac obiectul unui set separat de norme care vor asigura disponibilitatea lor gratuită, în formate prelucrabile automat, furnizate prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor (API) și, dacă este cazul, prin descărcare în masă (bulk). Domeniul de aplicare tematic al seturilor de date cu valoare ridicată este prevăzut într-o anexă la directivă.

Categoriile tematice de seturi de date cu valoare ridicată, astfel cum sunt menționate la articolul 13 alineatul (1) din directivă, sunt:

 1. Domeniul geospațial
 2. Observarea Pământului și mediu
 3. Domeniul meteorologic
 4. Statistici
 5. Domeniul Societăți și structura de proprietate a societăților (registrul comerțului)
 6. Mobilitate

În aceste limite și cu ajutorul unui comitet pentru date deschise și al reutilizării informațiilor din sectorul public compus din reprezentanți ai statelor membre, Comisia va adopta în 2021 o listă de seturi de date cu valoare ridicată specifice printr-un act de punere în aplicare, în urma unei evaluări a impactului.


Nivel național

 

Cadrul legal pentru publicarea datelor deschise a fost stabilit de Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituții publice, modificată și completată de Legea nr. 299/ 2015.

 

Legea admite importanța refolosirii informațiilor deținute de entitățile publice și încurajează furnizarea acestora, inclusiv în scopuri comerciale. De asemenea, definește termeni de interes, precum instituție publică, terț, scop comercial și menționează o serie de obligații ale instituțiilor publice:

 (1) Instituţiile publice trebuie să asigure condiţii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile prin publicarea listelor de documente disponibile şi desemnarea persoanelor responsabile de accesul şi reutilizarea acestora.

(2) Pentru a facilita accesul şi căutarea documentelor furnizate în format electronic şi prelucrabil automat, în condiţiile art. 7, instituţiile publice trebuie să publice documentele prevăzute la alin. (1) şi pe portalul guvernamental de date deschise-data.gov.ro-, împreună cu metadatele relevante, cu respectarea normelor de utilizare a acestuia.

 (4) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi încărcate de instituţiile publice şi pe pagina de internet a instituţiei sau pe site-uri portal cu legături spre listele de date, indicând în acelaşi timp puncte de informare.